Sběr, validace a publikace dat

zpět na přehled COVID‑19

Popisné schéma

Proces hlášení, zpracování a následné vizualizace dat, která popisují aktuální epidemiologickou situaci způsobenou novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2, vyžaduje důkladnou validaci. Schéma níže vysvětluje, jak je pacient s podezřením na onemocnění COVID‑19 indikován lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí (KHS) k odběru biologického vzorku dle metodiky KHS na odběrovém místě, jak putuje systémem a jakým způsobem je hlášení dále zpracováváno.

Proces hlášení, zpracování a následné vizualizace dat

Identifikace pacientů s onemocněním COVID‑19

V případě dotazů se obraťte na adresu covid@uzis.cz (zodpovědný garant RNDr. Martin Komenda, Ph.D.).

Jak často jsou data pro jednotlivé grafové, mapové a tabulkové přehledy aktualizována?

Přehled Interval aktualizace
Aktuální souhrnné počty onemocnění koronavirem v ČR 1× denně
Základní přehled
Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 1× denně
Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu 1× denně
Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů 1× denně
Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří 1× denně
Denní přehled počtu provedených testů 1× denně
Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří 1× denně
Vývoj podílu hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 na celkovém počtu osob s aktuálně aktivním onemocněním COVID‑19 1× denně
Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS 1× denně
Stupně pohotovosti
Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR archivováno
PES
Protiepidemický systém ČR 1× denně
Kapacity lůžkové péče
Aktuální přehledy kapacit lůžkové péče v ČR stále průběžně aktualizováno
Krajské zpravodajství
Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 1× denně
Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří 1× denně
Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS 1× denně
Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty) 1× denně
Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu 1× denně
Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu 1× denně
Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu 1× denně
Kumulativní přehledy
Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí 1× denně
Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří 1× denně
Celkový (kumulativní) počet provedených testů 1× denně
Přehledy dle KHS
Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS 1× denně
Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty) 1× denně
Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště 1× denně
Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy) 1× týdně
Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu 1× denně
Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy) 1× týdně
Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu 1× denně
Ochranný materiál
Tabulkový přehled distribuovaného ochranného materiálu podle krajů ČR za Ministerstvo zdravotnictví dle potřeb aktuální situace

Informace o změnách a rozšířeních

 • Verze 1 (12. března 2020)
 • Verze 2 (28. března 2020)
  • Zveřejnění otevřených datových sad.
  • Částečně nový obsah sekcí, na základě nově validovaných datových sad, zejména se jedná o přehledy o hospitalizovaných pacientech.
  • Rozšíření grafických a tabelárních reportů.
  • Nová sekce Zprávy a prezentace obsahující krátké reporty určené zejména pro média, či obecně pro edukační účely.
 • Verze 3 (14. dubna 2020)
  • Přidání nových informačních karet
   • Aktuální počet hospitalizovaných s onemocněním COVID‑19
   • Aktuální počet osob s prokázaným onemocněním COVID‑19 (bez vyléčených a úmrtí)
  • Nový graf Přehled počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří a počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
  • Změna detailního přehledu zemřelých
 • Verze 4 (27. dubna 2020)
  • Nový graf Trendový profil epidemiologické situace
  • Nový graf Celkový (kumulativní) počet vyléčených a úmrtí
  • Rozšíření přehledu hospitalizací pacientů s COVID‑19 o grafový přehled za posledních 14 dní a kompletní přehled za celé období
  • Nová otevřená datová sada COVID‑19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří, počet vyléčených, počet úmrtí a provedených testů
 • Verze 5 (13. května 2020)
  • Zpětné doplnění a aktualizace denních počtů provedených testů dle hlášení pověřených laboratoří ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.
  • Nová sekce Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS
  • Vylepšení sekce Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19
  • Z důvodu srozumitelnosti a odstranění duplicitních přehledů byly spojeny dva samostatné grafy denních přehledů nakažených osob a provedených testů do jednoho grafu s názvem Přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří a počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
  • Drobné korekce a modifikace popisných informací u jednotlivých přehledů
  • Úprava přepočtu v kartogramu Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu
  • API (v2): Nové otevřené datové sady
   • COVID‑19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle okresu
   • COVID‑19: Přehled vyléčených dle hlášení krajských hygienických stanic
   • COVID‑19: Přehled úmrtí dle hlášení krajských hygienických stanic
  • Nová struktura statických informačních stránek
  • Přidání užitečných odkazů na relevantní portály věnující se aktuální epidemiologické situaci
 • Verze 6 (19. května 2020)
  • Zpětná úprava grafů denních přehledů z důvodu zachování původní srozumitelnosti v reakci na často se opakující požadavky a podněty uživatelů
   • Přidání: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří
   • Přidání: Denní přehled počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
   • Odebrání: Přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří a počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
  • Nově přidané grafy přehledů dle KHS podle okresu
   • Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště
   • Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS podle okresu
   • Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 podle okresu
  • Nový report COVID‑19: metodický rozbor (zemřelí) v sekci zprávy a publikace
 • Verze 7 (15. června 2020)
  • Změna struktury webového portálu s cílem zjednodušení, zpřehlednění a zdůraznění zásadních epidemiologických informací včetně doplnění nových přehledů a vizuální úpravy vybraných prvků
   • Přidání samostatné stránky Vysvětlení základních pojmů spojených s onemocněním COVID‑19
   • Rozšíření Přehledu výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu o kumulativní přehled za posledních 7 dní po okresech ČR
   • Přidání nového přehledu Vývoj podílu hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 na celkovém počtu osob s aktuálně aktivním onemocněním COVID‑19
  • Odstranění přehledu Místo a země nákazy osob s COVID‑19 z důvodu aktuální nízké přidané informační hodnoty
  • Odstranění přehledu Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a dle laboratoří a denní procentuální změna oproti dni předchozímu z důvodu aktuální nízké přidané informační hodnoty
  • Přidání zobrazení klouzavého průměru do grafu Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby) a změna jeho typu ze sloupcového na čárový v kompletním přehledu za celé období
  • Aktualizace podkladové demografie pro výpočet přepočtu na 100 000 obyvatel (data ČSÚ 2019)
 • Verze 8 (1. července 2020)
  • Jelikož u publikovaných informací souvisejících s aktuální epidemiologickou situací způsobenou onemocněním COVID‑19 v ČR probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, budou všechny přehledy nově pravidelně aktualizovány dvakrát denně v časech 00.30 h a 17.30 h. Toto opatření povede ke snížení počtu prováděných změn v datech z důvodu zpětné korekce a zajistí tak přesnější informace. Konkrétní časy aktualizací jednotlivých grafických výstupů naleznete na stránce Sběr, validace a publikace dat v záložce Aktualizace dat.
  • Přidání nového dokumentu do sekce Zprávy a publikace.
  • Doplnění informací do sekce Vysvětlení základních pojmů.
 • Verze 9 (14. července 2020)
  • Sloučení denního přehledu zemřelých a vyléčených v sekci Základní přehled do Přehledu vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS se zachováním totožných intervalů aktualizace na denní bázi.
  • Přesunutí přehledu o vyléčených a úmrtích podle krajů, věkových skupin a pohlaví z Přehledu vyléčených po onemocnění COVID‑19 a Přehledu úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 do sekce Přehledy dle KHS (validovaná data) a změna intervalu aktualizace na týdenní bázi (přehledy jsou aktualizovány vždy jednou týdně ve středu v 17.30 h a obsahují data k předchozí neděli).
  • Přidání odkazu na otevřenou datovou sadu COVID‑19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity dostupnou v Národním katalogu otevřených dat.
 • Verze 10 (29. července 2020)
 • Verze 11 (12. srpna 2020)
  • Přidání nového přehledu Vývoj denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19.
  • Přidání nové otevřené datové sady COVID-19: Základní přehled.
  • Změna času aktualizace dat z 0.30 na 1.00 a 17.30 na 18.00.
 • Verze 12 (21. srpna 2020)
  • Nové zdrojové podklady pro mapové přehledy krajů a okresů ČR.
  • Přidání nových datových sad určených pro prediktivní modelování, které jsou dostupné po registraci žadatele.
  • Odstranění přehledu Vývoj denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v reakci na podněty návštěvníků webu a odsouhlasení vedením resortu.
 • Verze 13 (28. srpna 2020)
 • Verze 14 (9. září 2020)
  • Přidání textové informace do přehledových karet testů (včerejší přírůstek) a potvrzených případů (včerejší a dnešní přírůstek). Tyto informace jsou v souladu s nastavením aktualizace podkladových dat (testy 1× denně v 18.00 a pozitivní případy 2× denně v 1.00 a v 18.00).
  • Obohacení datové sady COVID-19: Základní přehled o výše uvedené doplňující atributy.
 • Verze 15 (29. září 2020)
  • Přidání nové sekce webu s názvem Krajské zpravodajství, kde jsou dostupné základní epidemiologické přehledy v rámci vybraného kraje ČR.
  • Přidání stručného regionálního náhledu na základní data o pandemii COVID‑19 v ČR podle vybraného kraje ČR s návodem na vložení do vlastních webových stránek.
  • Terminologická změna u informačních panelů o provedených testech a potvrzených případech (včera a dnes nahrazeno konkrétním datem).
 • Verze 16 (1. října 2020)
  • Nová pravidelně aktualizovaná datová sada na denní bázi s názvem COVID-19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle obcí s rozšířenou působností (ORP) ve formátu 'CSV'.
  • Doplněná pravidelně aktualizovaná datová sada na denní bázi názvem COVID‑19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity po krajích ČR ve formátu 'XLS'.
 • Verze 17 (30. října 2020)
  • Změna struktury webu s cílem přesunout klíčové informace o absolutních počtech hospitalizovaných na úvodní stránku webu.
  • Přejmenování sekcí webu v primární navigaci.
  • Přidání data a času aktualizace mapy v sekci Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR.
  • Přesun sekce Přehled distribuce ochranného materiálu dle krajů ČR do sekce Otevřená data z důvodu nízké aktuální informační hodnoty.
 • Verze 18 (5. listopadu 2020)
  • Přidání nové sekce Kapacity lůžkové péče, kde jsou zobrazeny pravidelně aktualizované kapacity v celé ČR a v jednotlivých krajích.
  • Přidání absolutního celkového počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR po najetí kurzoru na vybraný region (mapový graf Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu).
  • Výměna grafu Trendový profil epidemiologické situace za graf Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 a vytvoření samostatných grafů vyléčených a úmrtí tak, aby poskytovaly srozumitelnou a nezkreslující informaci.
  • Aktualizace definice úmrtí na stránce Vysvětlení základních pojmů a s tím spojené metodiky v sekci Zprávy a prezentace.
 • Verze 19 (16. listopadu 2020)
  • Spuštění nového protiepidemického systému ČR (zkráceně PES), který obsahuje aktuální stupeň pohotovosti pro ČR a přehled denního vývoje indexu rizika v čase pro celou ČR, kraje a okresy.
  • Úprava rozvržení a pojmenování některých stránek (Datové sady COVID-19, Zprávy a metodiky, COVID-19 Widget, Často kladené otázky)
  • Přesun vizualizace Stupně pohotovosti do sekce Zprávy a metodiky z důvodu nově vyvinutého protiepidemického systému ČR.
 • Verze 20 (19. listopadu 2020)
  • Doplnění prvotestů (testů po korekci na opakované a kontrolní testy) do přehledů.
  • Denní přehled počtu provedených testů (s rozlišením na prvotesty a opakované testy u stejné osoby) a Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů.
  • Přidání nové datové sady COVID‑19: Protiepidemický systém ČR (PES) ke stažení.
  • Převod datové sady o kapacitách lůžkové péče do formátu otevřených dat a zveřejnění v Národním katalogu otevřených dat.
 • Verze 21 (3. prosince 2020)
  • Přidání nové vizualizace vývoje obsazenosti kapacit lůžkové péče v ČR.
  • Změna výchozího pohledu na přehled vývoje denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů.
  • Zveřejnění nové otevřené datové sady Celkový (kumulativní) počet provedených testů podle krajů a okresů ČR.
  • Drobné úpravy v názvech a legendách přehledů.
 • Verze 22 (16. prosince 2020)
  • U přehledů vyléčených/zemřelých dle KHS byly doplněny záznamy, u kterých nebylo možné identifikovat místo bydliště nakažené osoby (položka nezjištěno).
  • U přehledů hospitalizovaných osob došlo je korekci dat ze zdrojové databáze.
  • Potvrzené případy jsou nově s ohledem na čas aktualizace uváděny vždy pouze za předchozí den.
 • Verze 23 (8. ledna 2021)
  • Rozšíření základního přehledu o provedené antigenní testy.
  • Zveřejnění nové otevřené datové sady COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace.
  • Doplnění otevřené datové sady COVID-19: Základní přehled o informace o antigenních testech.
  • Nahrazení grafu Denní přehled počtu provedených testů za graf Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů.
  • Přidání nového grafu Denní přehled provedených testů podle indikace.
  • Nahrazení grafu Celkový (kumulativní) počet provedených testů za graf Celkový (kumulativní) počet provedených PCR a antigenních testů.
 • Verze 24 (14. ledna 2021)
  • Přidání nového grafu Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů podle indikace.
  • Změna rozvržení přehledu COVID-19: Otevřené datové sady a sady ke stažení (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19).
  • Publikace nové otevřené datové sady COVID-19: Epidemiologická charakteristika obcí
zpět na přehled COVID‑19