Vysvětlení základních pojmů

zpět na přehled COVID‑19

O COVID‑19

Onemocnění COVID‑19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID‑19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.


Provedené testy

Celkový počet provedených PCR testů a antigenních testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na původce onemocnění COVID‑19 za celou ČR (kumulativně od 27. 1. 2020) podle hlášení laboratoří. S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.


Pozitivní výsledek testu

Pozitivita na COVID-19 může být v současnosti identifikována následujícími způsoby:

  • Pozitivní PCR test (symptomatický i asymptomatický pacient)
  • Pozitivní antigenní test u symptomatického pacienta
  • Pozitivní antigenní test u asymptomatického pacienta konfirmovaný pozitivním PCR testem

Každý pozitivní člověk je do počtu pozitivních počítán pouze jednou, opakované pozitivity jsou dosud řešeny individuálně ve spolupráci KHS a SZU


Potvrzené případy celkem

Celkový počet osob dosud pozitivně testovaných na původce onemocnění COVID‑19 (kumulativně od 1. 3. 2020) dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření. S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, se mohou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří zpětně měnit.


Aktivní případy (prevalence)

Mezi aktivní případy jsou započítávány všechny osoby pozitivně testované na přítomnost viru SARS-CoV-2 (v daném dni nebo v předcházejících dnech), které jsou k danému datu vedeny ve statistikách stále jako nemocné či pozitivní, tj. nebyly dosud označeny za vyléčené ani nezemřely. Jedná se o dopočítaný parametr, který získáme odečtením celkového počtu vyléčených a celkového počtu zemřelých od celkového počtu nakažených (vše za celou dobu epidemie od 1. 3. 2020).

Celkový počet aktuálně aktivních případů si lze také představit jako vanu napuštěnou vodou, do níž neustále přitéká nová kapalina (nové případy pozitivně testovaných neboli incidence), ale zároveň část odtéká (vyléčení a zemřelí). Detailnější vysvětlení je k dispozici v angličtině např. v článku Incidence vs prevalence and the epidemiologist’s bathtub.


Vyléčení

Jako vyléčené jsou označeny osoby, které byly pozitivně laboratorně testovány metodou PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 (původce onemocnění COVID‑19) bez ohledu na klinický průběh nemoci a případně aplikovanou léčbu a následně splnily pravidla pro prohlášení za vyléčené a neinfekční (obvykle nejdříve 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu a zároveň nejméně 3 dny bez symptomů, blíže viz algoritmus testování, izolace a karantény).


Úmrtí

Uvedená statistika počtu úmrtí osob (dále jen „počet úmrtí“) vychází z datového zdroje ISIN (Informační systém infekčních nemocí, ISIN) a obsahuje úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na přítomnost původce onemocnění SARS-CoV-2 (metodou PCR), bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo dříve, než byly v databázi ISIN označeny za vyléčené.

Není zde zohledňována příčina smrti, která je vykazována lékaři prostřednictvím Listu o prohlídce zemřelého, neboť tyto informace je nutné vyhodnotit a validovat podle mezinárodních doporučení a standardů ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Vyhodnocení těchto úmrtí z pohledu statistiky příčin smrti je zvláště v případě COVID-19 složitým procesem s ohledem na častý souběh mnoha dalších zdravotních komplikací. Zároveň informace zjištěné ze systému Listu o prohlídce zemřelého jsou běžně zpracovávány až za delší časové období zpětně a nelze je průběžně s daty z ISIN kombinovat.

V počtu úmrtí průběžně zveřejňovaných z Informačního systému infekčních nemocí jsou zahrnuty:
  • osoby, k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace i mimo ni,
  • osoby, které byly jako pozitivní označeny až na základě testování provedeného po smrti,
  • osoby, k jejichž úmrtí došlo z jiných příčin, než je COVID-19, včetně vnějších příčin (tyto případy však jsou velmi málo četné).
V počtu úmrtí průběžně zveřejňovaných z Informačního systému infekčních nemocí nejsou zahrnuty:
  • osoby, které zemřely s klinickými příznaky onemocnění COVID-19, u nichž však nebyl původce onemocnění COVID-­19 potvrzen laboratorně,
  • osoby, u nichž došlo ke zotavení z onemocnění COVID-19 a zemřely později z jiných příčin

S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Více informací o metodice a zpracování dat o zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19 je k dispozici zde.

Pokyny pro správnou certifikaci úmrtí dle WHO na LPZ jsou uvedeny zde.


Aktuálně hospitalizovaní

Aktuální počet hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic bez ohledu na to, zda je důvodem hospitalizace onemocnění COVID-19.

zpět na přehled COVID‑19
Domů