COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Provedené PCR testy

5 253 023
(+ 36 842 za 24.02.)

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Provedené antigenní testy

2 519 755
(+ 48 018 za 24.02.)

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Vykázaná očkování

600 429
(+ 16 615 za 24.02.)

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Aktuálně hospitalizovaní

6 967

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Potvrzené případy

1 198 168
(+ 13 657 za 24.02.)

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Aktivní případy

131 758

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Vyléčení

1 046 575

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Úmrtí

19 835

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 za posledních 7 dní (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Celkový počet osob s COVID‑19 dle kraje ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází). Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.
Z důvodu změny metodiky pro zpracování hlášení KHS a pozitivních nálezů laboratoří došlo ke drobným korekcím v přehledech podle regionu. Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů

Legenda: Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů na COVID-19. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů podle indikace

Legenda: Denní přehled počtu provedených testů na COVID-19 s rozdělením podle typu indikace: (i) Diagnostické indikace – testy pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR). (ii) Epidemiologické indikace (testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů). (iii) Testy preventivní a testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb). Ostatní indikace nejsou v tomto přehledu zohledněny. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů podle indikace

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Každý bod vyjadřuje poměr nově pozitivně testovaných osob na COVID-19 vůči počtu všech testů, které jsou rozděleny podle typu na diagnostické, epidemiologické a preventivní indikace (bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) v daný den (hodnoty grafu jsou uvedeny od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni). Ovládací prvek nad grafem umožňuje přepnout na celkový počet daného typu provedených testů dle indikace. Modrá křivka ve spojnicovém grafu vyjadřuje trend (klouzavý průměr za 7 dní). Tento přehled přináší informaci o míře závažnosti šíření nákazy. Současně ale tento ukazatel závisí na strategii prováděných testů. Podle kritérií WHO pro hodnocení nákazy lze za hranici, kdy je šíření nákazy ještě pod kontrolou, považovat 5 % pozitivních výsledků z celkového počtu testů.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu a proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Retrospektivní data PCR testů: Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu PCR provedených testů

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Každý bod vyjadřuje poměr nově pozitivně testovaných osob na COVID-19 vůči počtu všech PCR testů (bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) v daný den (hodnoty grafu jsou uvedeny od 4. března 2020). Výchozí přehled zobrazuje počet provedených PCR testů s korekcí na opakovaně pozitivní (kontrolní) testy, které jsou k dispozici od 1. srpna 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni. V předchozím období existuje riziko neúplnosti těchto individuálních dat a proto do 31. července vycházíme pouze z dat agregovaných, která však neumožňují složitější analytické výpočty. Ovládací prvek nad grafem umožňuje přepnout na celkový počet provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby). Modrá křivka ve spojnicovém grafu vyjadřuje trend (klouzavý průměr za 7 dní). Tento přehled přináší informaci o míře závažnosti šíření nákazy. Současně ale tento ukazatel závisí na strategii prováděných testů. Podle kritérií WHO pro hodnocení nákazy lze za hranici, kdy je šíření nákazy ještě pod kontrolou, považovat 5 % pozitivních výsledků z celkového počtu testů.
Tento přehled byl naposledy aktualizován ke dni 22. ledna 2021. Nadále slouží pouze jako archivace vývoje denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu PCR provedených testů. S ohledem na změnu strategie testovaní populace na onemocnění COVID-19 nemá tento graf již správnou vypovídající hodnotu.

Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Aktuální počet hospitalizovaných osob (modrá křivka), z toho v těžkém stavu nebo s vysoce intenzivní péčí (červená křivka) a počet vyléčených nebo propuštěných do domácí izolace (zelená křivka).
* UPV: Umělá plicní ventilace, ** ECMO: Mimotělní membránová oxygenace (pokročilá metoda podpory životních funkcí).
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Vývoj podílu hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 na celkovém počtu osob s aktuálně aktivním onemocněním COVID‑19

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Podíl hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic mezi aktivními případy po dnech. Tento přehled přináší informaci o strategii prováděných testů jako doplňující informaci k vývoji denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu a proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.