Verze portálu a archiv sdělení

zpět na přehled COVID‑19

Informace o změnách a rozšířeních

 • Verze 1 (12. března 2020)
 • Verze 2 (28. března 2020)
  • Zveřejnění otevřených datových sad.
  • Částečně nový obsah sekcí, na základě nově validovaných datových sad, zejména se jedná o přehledy o hospitalizovaných pacientech.
  • Rozšíření grafických a tabelárních reportů.
  • Nová sekce Zprávy a prezentace obsahující krátké reporty určené zejména pro média, či obecně pro edukační účely.
 • Verze 3 (14. dubna 2020)
  • Přidání nových informačních karet
   • Aktuální počet hospitalizovaných s onemocněním COVID‑19
   • Aktuální počet osob s prokázaným onemocněním COVID‑19 (bez vyléčených a úmrtí)
  • Nový graf Přehled počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří a počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
  • Změna detailního přehledu zemřelých
 • Verze 4 (27. dubna 2020)
  • Nový graf Trendový profil epidemiologické situace
  • Nový graf Celkový (kumulativní) počet vyléčených a úmrtí
  • Rozšíření přehledu hospitalizací pacientů s COVID‑19 o grafový přehled za posledních 14 dní a kompletní přehled za celé období
  • Nová otevřená datová sada COVID‑19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří, počet vyléčených, počet úmrtí a provedených testů
 • Verze 5 (13. května 2020)
  • Zpětné doplnění a aktualizace denních počtů provedených testů dle hlášení pověřených laboratoří ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.
  • Nová sekce Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS
  • Vylepšení sekce Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19
  • Z důvodu srozumitelnosti a odstranění duplicitních přehledů byly spojeny dva samostatné grafy denních přehledů nakažených osob a provedených testů do jednoho grafu s názvem Přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří a počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
  • Drobné korekce a modifikace popisných informací u jednotlivých přehledů
  • Úprava přepočtu v kartogramu Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu
  • API (v2): Nové otevřené datové sady
   • COVID‑19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle okresu
   • COVID‑19: Přehled vyléčených dle hlášení krajských hygienických stanic
   • COVID‑19: Přehled úmrtí dle hlášení krajských hygienických stanic
  • Nová struktura statických informačních stránek
  • Přidání užitečných odkazů na relevantní portály věnující se aktuální epidemiologické situaci
 • Verze 6 (19. května 2020)
  • Zpětná úprava grafů denních přehledů z důvodu zachování původní srozumitelnosti v reakci na často se opakující požadavky a podněty uživatelů
   • Přidání: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří
   • Přidání: Denní přehled počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
   • Odebrání: Přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří a počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
  • Nově přidané grafy přehledů dle KHS podle okresu
   • Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště
   • Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS podle okresu
   • Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 podle okresu
  • Nový report COVID‑19: metodický rozbor (zemřelí) v sekci zprávy a publikace
 • Verze 7 (15. června 2020)
  • Změna struktury webového portálu s cílem zjednodušení, zpřehlednění a zdůraznění zásadních epidemiologických informací včetně doplnění nových přehledů a vizuální úpravy vybraných prvků
   • Přidání samostatné stránky Vysvětlení základních pojmů spojených s onemocněním COVID‑19
   • Rozšíření Přehledu výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu o kumulativní přehled za posledních 7 dní po okresech ČR
   • Přidání nového přehledu Vývoj podílu hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 na celkovém počtu osob s aktuálně aktivním onemocněním COVID‑19
  • Odstranění přehledu Místo a země nákazy osob s COVID‑19 z důvodu aktuální nízké přidané informační hodnoty
  • Odstranění přehledu Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a dle laboratoří a denní procentuální změna oproti dni předchozímu z důvodu aktuální nízké přidané informační hodnoty
  • Přidání zobrazení klouzavého průměru do grafu Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby) a změna jeho typu ze sloupcového na čárový v kompletním přehledu za celé období
  • Aktualizace podkladové demografie pro výpočet přepočtu na 100 000 obyvatel (data ČSÚ 2019)
 • Verze 8 (1. července 2020)
  • Jelikož u publikovaných informací souvisejících s aktuální epidemiologickou situací způsobenou onemocněním COVID‑19 v ČR probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, budou všechny přehledy nově pravidelně aktualizovány dvakrát denně v časech 00.30 h a 17.30 h. Toto opatření povede ke snížení počtu prováděných změn v datech z důvodu zpětné korekce a zajistí tak přesnější informace. Konkrétní časy aktualizací jednotlivých grafických výstupů naleznete na stránce Sběr, validace a publikace dat v záložce Aktualizace dat.
  • Přidání nového dokumentu do sekce Zprávy a publikace.
  • Doplnění informací do sekce Vysvětlení základních pojmů.
 • Verze 9 (14. července 2020)
  • Sloučení denního přehledu zemřelých a vyléčených v sekci Základní přehled do Přehledu vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS se zachováním totožných intervalů aktualizace na denní bázi.
  • Přesunutí přehledu o vyléčených a úmrtích podle krajů, věkových skupin a pohlaví z Přehledu vyléčených po onemocnění COVID‑19 a Přehledu úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 do sekce Přehledy dle KHS (validovaná data) a změna intervalu aktualizace na týdenní bázi (přehledy jsou aktualizovány vždy jednou týdně ve středu v 17.30 h a obsahují data k předchozí neděli).
  • Přidání odkazu na otevřenou datovou sadu COVID‑19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity dostupnou v Národním katalogu otevřených dat.
 • Verze 10 (29. července 2020)
 • Verze 11 (12. srpna 2020)
  • Přidání nového přehledu Vývoj denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19.
  • Přidání nové otevřené datové sady COVID-19: Základní přehled.
  • Změna času aktualizace dat z 0.30 na 1.00 a 17.30 na 18.00.
 • Verze 12 (21. srpna 2020)
  • Nové zdrojové podklady pro mapové přehledy krajů a okresů ČR.
  • Přidání nových datových sad určených pro prediktivní modelování, které jsou dostupné po registraci žadatele.
  • Odstranění přehledu Vývoj denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v reakci na podněty návštěvníků webu a odsouhlasení vedením resortu.
 • Verze 13 (28. srpna 2020)
 • Verze 14 (9. září 2020)
  • Přidání textové informace do přehledových karet testů (včerejší přírůstek) a potvrzených případů (včerejší a dnešní přírůstek). Tyto informace jsou v souladu s nastavením aktualizace podkladových dat (testy 1× denně v 18.00 a pozitivní případy 2× denně v 1.00 a v 18.00).
  • Obohacení datové sady COVID-19: Základní přehled o výše uvedené doplňující atributy.
 • Verze 15 (29. září 2020)
  • Přidání nové sekce webu s názvem Krajské zpravodajství, kde jsou dostupné základní epidemiologické přehledy v rámci vybraného kraje ČR.
  • Přidání stručného regionálního náhledu na základní data o pandemii COVID‑19 v ČR podle vybraného kraje ČR s návodem na vložení do vlastních webových stránek.
  • Terminologická změna u informačních panelů o provedených testech a potvrzených případech (včera a dnes nahrazeno konkrétním datem).
 • Verze 16 (1. října 2020)
  • Nová pravidelně aktualizovaná datová sada na denní bázi s názvem COVID-19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle obcí s rozšířenou působností (ORP) ve formátu 'CSV'.
  • Doplněná pravidelně aktualizovaná datová sada na denní bázi názvem COVID‑19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity po krajích ČR ve formátu 'XLS'.
 • Verze 17 (30. října 2020)
  • Změna struktury webu s cílem přesunout klíčové informace o absolutních počtech hospitalizovaných na úvodní stránku webu.
  • Přejmenování sekcí webu v primární navigaci.
  • Přidání data a času aktualizace mapy v sekci Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR.
  • Přesun sekce Přehled distribuce ochranného materiálu dle krajů ČR do sekce Otevřená data z důvodu nízké aktuální informační hodnoty.
 • Verze 18 (5. listopadu 2020)
  • Přidání nové sekce Kapacity lůžkové péče, kde jsou zobrazeny pravidelně aktualizované kapacity v celé ČR a v jednotlivých krajích.
  • Přidání absolutního celkového počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR po najetí kurzoru na vybraný region (mapový graf Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu).
  • Výměna grafu Trendový profil epidemiologické situace za graf Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 a vytvoření samostatných grafů vyléčených a úmrtí tak, aby poskytovaly srozumitelnou a nezkreslující informaci.
  • Aktualizace definice úmrtí na stránce Vysvětlení základních pojmů a s tím spojené metodiky v sekci Zprávy a prezentace.
 • Verze 19 (16. listopadu 2020)
  • Spuštění nového protiepidemického systému ČR (zkráceně PES), který obsahuje aktuální stupeň pohotovosti pro ČR a přehled denního vývoje indexu rizika v čase pro celou ČR, kraje a okresy.
  • Úprava rozvržení a pojmenování některých stránek (Datové sady COVID-19, Zprávy a metodiky, COVID-19 Widget, Často kladené otázky)
  • Přesun vizualizace Stupně pohotovosti do sekce Zprávy a metodiky z důvodu nově vyvinutého protiepidemického systému ČR.
 • Verze 20 (19. listopadu 2020)
  • Doplnění prvotestů (testů po korekci na opakované a kontrolní testy) do přehledů.
  • Denní přehled počtu provedených testů (s rozlišením na prvotesty a opakované testy u stejné osoby) a Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů.
  • Přidání nové datové sady COVID‑19: Protiepidemický systém ČR (PES) ke stažení.
  • Převod datové sady o kapacitách lůžkové péče do formátu otevřených dat a zveřejnění v Národním katalogu otevřených dat.
 • Verze 21 (3. prosince 2020)
  • Přidání nové vizualizace vývoje obsazenosti kapacit lůžkové péče v ČR.
  • Změna výchozího pohledu na přehled vývoje denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů.
  • Zveřejnění nové otevřené datové sady Celkový (kumulativní) počet provedených testů podle krajů a okresů ČR.
  • Drobné úpravy v názvech a legendách přehledů.
 • Verze 22 (16. prosince 2020)
  • U přehledů vyléčených/zemřelých dle KHS byly doplněny záznamy, u kterých nebylo možné identifikovat místo bydliště nakažené osoby (položka nezjištěno).
  • U přehledů hospitalizovaných osob došlo je korekci dat ze zdrojové databáze.
  • Potvrzené případy jsou nově s ohledem na čas aktualizace uváděny vždy pouze za předchozí den.
 • Verze 23 (8. ledna 2021)
  • Rozšíření základního přehledu o provedené antigenní testy.
  • Zveřejnění nové otevřené datové sady COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace.
  • Doplnění otevřené datové sady COVID-19: Základní přehled o informace o antigenních testech.
  • Nahrazení grafu Denní přehled počtu provedených testů za graf Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů.
  • Přidání nového grafu Denní přehled provedených testů podle indikace.
  • Nahrazení grafu Celkový (kumulativní) počet provedených testů za graf Celkový (kumulativní) počet provedených PCR a antigenních testů.
 • Verze 24 (14. ledna 2021)
  • Přidání nového grafu Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů podle indikace.
  • Změna rozvržení přehledu COVID-19: Otevřené datové sady a sady ke stažení (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19).
  • Publikace nové otevřené datové sady COVID-19: Epidemiologická charakteristika obcí
 • Verze 25 (22. ledna 2021)
  • Vytvoření nové sekce Očkování https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.
  • Publikace nové otevřené datové sady COVID-19: Epidemiologická charakteristika městských částí hlavního města Prahy.
  • Publikace nové otevřené datové sady COVID-19: Přehled hospitalizací a změna v přehledu hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic (tento graf bude v dalších verzích modifikován v závislosti na nově zveřejněné otevřené datové sadě).
  • Odstranění přehledů za 14 dní v sekci Kumulativní přehledy.
  • Archivace přehledu Retrospektivní data PCR testů: Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu PCR provedených testů, který se nadále nebude aktualizovat.
 • Verze 26 (4. února 2021)
  • Změna uspořádání informačních souhrnných boxů na úvodní stránce.
  • Doplnění pojmenování dne (po, út, ...) do přehledů za posledních 14 dní za účelem snadného porovnání jednotlivých dní.
  • Zveřejnění přehledu o vykázaných očkováních podle očkovacích míst ČR.
 • Verze 27 (12. března 2021)
  • Odstranění souhrnného počtu aktivních případů v souladu se změnou metodiky pro publikaci informací o aktivních případech (prevalenci)
  • Přidání souhrnného počtu potvrzených případů v rizikové věkové kategorii 65+
  • Změna aktualizace trendového profilu aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19, která bude nově se zpožděním 4 týdnů
  • Změna pořadí denního přehledu počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří a trendového profilu aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19
  • Změna členění statického obsahu (vysvětlení pojmů, dokumentace, nápověda) do sekcí Zprávy a metodiky, Nápověda, Verze portálu a archiv sdělení
  • Doplnění souhrnného počtu vykázaných očkování v rámci krajského zpravodajství.
  • Sjednocení data aktualizace přehledů o vyléčených a úmrtích napříč portálem a otevřenými datovými sadami.
 • Verze 28 (18. března 2021)
  • Rozdělení sekce datových sad COVID‑19 do tematických kategorií.
  • Zveřejnění nové datové sady COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí.
 • Verze 29 (25. března 2021)
  • Přesun přehledu Retrospektivní data PCR testů: Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu PCR provedených testů do archivu.
  • Rozšíření denních přehledů za období 14 dní na 15 dní z důvodu možnosti přehlednějšího srovnání za poslední dva týdny.
  • Změna vysvětlení parametru datum_rezervace v datové sadě COVID-19: Přehled registrací podle očkovacích míst ČR.
  • Z důvodu opakované kontroly aktuálního vykazování vyléčených osob a úmrtí je přehled Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 upraven tak, že zpoždění je nově změněno na 7 dní, ve kterém probíhá většinové doplnění a validace dat.
  • Zastavení aktualizace datové sady COVID-19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení z důvodu změny sledovaných položek. V týdnu od 29. března 2021 bude zveřejněna otevřená datová sada, která bude obsahovat tyto parametry: lůžka (standardní s kyslíkem), lůžka (HFNO/CPAP), lůžka (UPV/NIV), přístroje: ECMO, přístroje: CVVHD, přístroje: ventilátory přenosné, přístroje: anesteziologické přístroje s ventilátorem.
 • Verze 30 (15. dubna 2021)
  • Doplnění přehledu výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu o kumulativní přehled za posledních 14 dní po okresech ČR.
  • Úprava přehledu výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu, kdy období za posledních 7 dní zahrnuje 7 předchozích dní před datem, kdy byla provedena aktualizace dat.
  • Doplnění vysvětlující informace k datovým sadám o očkování: Vzhledem k podstatě sběru a prezentování dat o očkování v reálném čase není možné zajistit, aby veškeré výstupy (otevřené datové sady, online přehled aktuální situace v ČR, případně denní statické reporty a informace od jednotlivých očkovacích míst) byly zcela totožné. Primárním důvodem jsou odlišné časy exportů z různých centrálních systémů v rámci jednoho dne a následné dávkové předávání, zpracování a validace těchto dat. Změny v datových sadách si vždy vyžadují určitý čas (např. přidání nové indikační skupiny) a nově zavedené kategorie tak obecně mohou být doplňovány do publikovaných výstupů s určitým zpožděním.
 • Verze 31 (29. dubna 2021)
  • COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří za 7 a 14 dní za ČR (nová datová sada)
  • COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří za 7 a 14 dní podle krajů (nová datová sada)
  • COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří za 7 a 14 dní podle okresů (nová datová sada)
  • COVID-19: Očkující zařízení (nová datová sada)
  • COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí (rozšíření o nové atributy: Indikační skupina – bezpečnostní infrastruktura, chronické onemocnění)
  • COVID-19: Základní přehled (rozšíření o nové atributy: Celkový počet naočkovaných osob = alespoň 1 dávka proti onemocnění COVID-19)
  • COVID-19: Očkovací místa v ČR (odstranění neveřejných očkovacích míst omezením na ty, které mají příznak operační status = 1)
  • Počet obyvatel podle krajů a okresů v ČR (přidání odkazu na datovou sadu Českého statistického úřadu, která obsahuje počty obyvatel podle krajů a okresů ČR)
 • Verze 32 (13. května 2021)
  • Přesun přehledu PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace do archivu.
  • Úprava vstupních dat pro trendové profily osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 na úrovní krajů ČR, kde budou nově zohledněna také data o laboratorních záznamech osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19.
  • Aktualizace demografických dat ČSÚ (31. 12. 2020).
 • Verze 33 (19. srpna 2021)
  • Kontinuální aktualizace a přidávání nových datových sad (detailní výpis změn je k dispozici na https://data.nzis.cz/news/cs/2).
  • Optimalizace přenosu dat (změna zdrojového serveru, kde se datové sady generují)

Historie sdělení

22. 1. 2022 – Přehled vyléčených: Změna metodiky

V návaznosti na metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19 se mění délka povinné izolace. Tato změna bude mít praktický dopad na otevřené datové sady a online vizualizace, kde jsou uvedeny přehledy vyléčených po onemocnění COVID‑19. Následující 4 dny se budou sčítat starší případy (s původní dobou izolace) s případy s nově definovanou dobou izolace (5 dní). Více informací na webu data.nzis.cz.


5. 12. 2021 – Nové datové sady o očkování

Připravujeme 4 nové otevřené datové sady, které komplexním způsobem popisují epidemiologickou situaci ve vztahu k vykázaným očkováním. Primárním cílem je poskytnout ucelený pohled na průběh epidemie COVID-19 prostřednictvím základních i pokročilých epidemiologických charakteristik. Více informaci nadjete na data.nzis.cz.


21. 7. 2021 – Změna názvu očkovací látky Moderna na Spikevax

V návaznosti na rozhodutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dochází ve čtvrtek 22. 7. 2021 v otevřených datových sadách a interaktivní vizualizaci ke změně názvu očkovací látky z COVID-19 Vaccine Moderna na Spikevax.


13. 7. 2021 – COVID-19: Přehled distribuce očkovacích látek v ČR z centrálního skladu

Zveřejnili jsme novou otevřenou datovou sadu o dodávkách očkovacích látek na centrální sklad a jejich následnou distribuci.


29. 6. 2021 – COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí: Rozšíření datové sady

Datová sada byla rozšířena o následující atributy: věková skupina, kód a název ORP bydliště očkované osoby.


Z důvodu objemu dat probíhá aktualizace déle než je obvyklé. V další verzi portálu, která je nyní ve fázi vývoje a testování, bude optimalizovaný proces zpracování a validace dat a čas aktualizace bude významně zkrácen.


13. 5. 2021 – COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí - drobné změny v datech

V rámci aktualizace dat dne 13. května 2021 se projeví změny mezi jednotlivými indikačními skupinami, které jsou zapříčiněny validací a metodickou změnou zařazení vybraných profesí dle rozhodnutí Centrálního řídicího týmu. Zejména se to týká bezpečnostní infrastruktury, zdravotníků a kategorie ostatní. Děkujeme za pochopení.


10. 5. 2021 – Věkové složení obyvatelstva (2020)

V souvislosti se zveřejněním nových dat o populaci v České republice Českým statistickým úřadem připravujeme zapracování těchto aktuálních údajů do výstupů na tomto webu. V současné chvíli se proto mohou některé naše údaje lišit od jiných zdrojů, např. procentuální výpočty proočkovanosti obyvatel od údajů uváděných jednotlivými krajskými samosprávami. K přepnutí na aktuální číselník dojde v průběhu tohoto týdne. Děkujeme za pochopení.


V souladu s domluvou s krajskými koordinátory intenzivní péče dochází k modifikaci sledovaných položek v aplikaci COVID-19: Online dispečink intenzivní péče s cílem zjednodušit systém sledování kapacit IP. V platformě DIP proběhne ve čtvrtek 25. března 2021 změna struktury a to včetně nového nastavení celkových (maximálních) kapacit. Z tohoto důvodu budou data v nejbližších dnech neúplná. V týdnu od pondělí 29. března 2021 budou data za zdravotnická zařízení, kraje a celou ČR opět kompletní. Otevřená datová sada s názvem COVID-19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení přestane být aktualizována ke dni 26. března 2021. Nově bude zveřejněna otevřená datová sada, která bude obsahovat tyto parametry: lůžka (standardní s kyslíkem), lůžka (HFNO/CPAP), lůžka (UPV/NIV), přístroje: ECMO, přístroje: CVVHD, přístroje: ventilátory přenosné, přístroje: anesteziologické přístroje s ventilátorem.

Z důvodu vysoké epidemiologické zátěže v ČR dochází k výraznému zpoždění hlášení, což vede k následnému doplňování hlášení v centrální informačním systému. Týká se to zejména hodnot za poslední den, které se tak mohou zpětně výrazněji měnit.

Data popisující epidemii COVID-19 jsou denně publikována na tomto portálu, jejichž součástí je interaktivní publikace protiepidemického systému PES. Data byla dlouhodobě aktualizována k půlnoci s tím, že publikace výstupů na portálu probíhala automaticky ještě v nočních hodinách. V uplynulých dnech avšak došlo k výpadkům sítě s následujícím narušením tohoto přenosu. V noci publikovaná data tak musela být doplňována. Ve snaze předejít těmto problémům bude nově celý obsah těchto webových stránek za uzavřený kalendářní den aktualizován pouze 1x denně, a to vždy k 8:00. Posunutím aktualizace na tuto ranní hodinu se získá prostor pro posílenou kontrolu dat a pro případné odstranění problémů. Věcný obsah exportů, otevřených datových sad i všech vizualizací zůstává beze změn.

Datová sada s diagnostickými testy na COVID-19 je od 16. 11. 2020 doplněna dle mezinárodních metodik ECDC, které kalkulují při výpočtu míry (%) pozitivních na počtu testů (test positivity rate) na celkový počet provedených testů RT-PCR (ECDC). Provedené doplnění datových sad reaguje na zahájení testování antigenními testy v ČR a zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničí. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní.

Zásadním důvodem doplnění datové sady je zahájení testování antigenními testy v ČR, u kterých je opakované vyšetření PCR indikováno jako konfirmační a nelze jej v případě negativního výsledku nezahrnout do centrálních statistik. Datová sada zatím nezahrnuje výsledky samotných antigenních testů, o jejich začlenění bude rozhodnuto na základě mezinárodních doporučení, která budou v brzké době v tomto smyslu aktualizována. Nyní provedená úprava znamená, že do výpočtu indexu rizika 23. 11. 2020 byla zahrnuta 7denní časová řada počtu testů doplněných a odvozených dle výše citované ECDC metodiky, což vede k posunu výsledků míry (%) pozitivních na počtu testů (test positivity rate) oproti indexu rizika z 22. 11. 2020, který započítává pouze testy bez výše uvedených doplnění. Tato změna se promítá i do otevřených datových sad počtu testů umožňujících ruční výpočet indexu rizika.

Sekce Stupně pohotovosti byla přesunuta do sekce Zprávy a publikace z důvodu nově vyvíjeného protiepidemického systému ČR. První verze bude na tomto portálu zveřejněna v příštím týdnu. Děkujeme za pochopení.

Na základě informací z některých malých obcí eviduje správce systému ISIN problémy s přiřazením bydliště obyvatel. Jde o chybu ztotožňování bydliště v reálném čase u minority případů, kdy není uvedeno bydliště z šetření KHS a jsou dostupná pouze data z laboratoří. Bydliště je správně určeno na úrovni kraje a okresu, ale došlo k chybnému přiřazení osob ke konkrétní obci. Případy podle všeho patří do velkých měst, a drobné obce byly přiřazeny omylem. Dalším problémem může být přiřazení správného trvalého bydliště k dané obci u pacienta, který avšak v obci nepobývá (pouze je tam přihlášen k pobytu) a jeho diagnóza i léčba probíhá jinde. Správce i provozovatel ISIN děkují vedení obcí za zpětnou vazbu, neboť jinak takové chyby nelze odhalit. Publikování dat na úrovni obcí bylo vedeno snahou o bezbariérový informační servis – tato data jsou nyní ve spolupráci se správou základních registrů zpětně validována. Nejde o chyby velkého rozsahu, nicméně je nutné je dořešit. Pro starosty všech obcí je nově připravený nový internetový dashboard, který umožní rychlou zpětnou kontrolu správnosti.

V čase 8:59 proběhla mimořádná aktualizace dat z důvodu technických komplikací.

Z technických důvodů neproběhla aktualizace dat. Na odstranění této závady pracujeme. Děkujeme za pochopení

Zpráva o provedení kontroly dlouhodobých hospitalizací u pacientů s COVID-19: Dne 28. 7. budou na tomto webu promítnuty výsledky zpětné kontroly zdravotních záznamů u dlouhodobých hospitalizací pacientů s COVID-19. S potřebným časovým odstupem byla v nemocnicích zpětně provedena kontrola zdravotních záznamů a byly identifikovány hospitalizace a překlady pacientů, kteří do nemocnic přišli z důvodů COVID-19, avšak jejich pokračující hospitalizace již s touto nemocí nesouvisí a jde o řešení jiných zdravotních problémů. V naprosté většině jde o dlouhodobé hospitalizace pacientů, kteří jsou již negativní v testech na COVID-19 a lze je tedy vypustit z denních zpráv o celkových počtech hospitalizovaných. Kontrola je součástí rozsáhlejší retrospektivní analýzy dat, která dle nastaveného protokolu hodnotí polymorbiditu pacientů, příčiny jejich hospitalizace, náplň a průběh léčby. Je nutné zdůraznit, že v důsledku této kontroly nebyla žádná hospitalizace z databáze vyřazena, všechny hospitalizační pobyty byly retrospektivně potvrzeny jako řádně zadané a vztahující se k pacientům s nemocí COVID-19. Celkem tedy zůstává platný údaj, že souhrnný počet hospitalizovaných od počátku epidemie je k 27. 7. 1 694. Kontrola pouze navrhla ukončit sledování dlouhodobých hospitalizací a hospitalizací s následnými překlady, jejichž primární příčinou již není nemoc COVID-19.

26. 7. 2020 – Informace k počtu vyléčených

Aktuální informace k počtu vyléčených (uzdravených) pacientů s COVID-19: v souvislosti s řešením lokálních ohnisek začal v ČR narůstat počet osob, které jsou centrálně vedeny jako "COVID pozitivní". Jde v drtivé většině o primárně nakažené pacienty, kteří nemoc prodělávají bez příznaků nebo velmi lehce, bez potřeby zdravotních služeb. Tito lidé byli pozitivně diagnostikováni, a od té doby procházejí opakovanými testy. Jelikož prioritou práce KHS bylo a je zejména podchycení nově nakažených, prodloužila se doba do zpětné revize dříve pozitivních případů, ačkoli řada z nich již absolvovala vícenásobné testy anebo setrvali v karanténě potřebnou dobu a nejsou dále infekční. Proto byl ministrem zdravotnictví nařízen zpětný audit těchto případů, který právě nyní odborníci KHS provádějí. Výsledkem auditu bude upřesnění počtu aktuálně nemocných osob - o výsledku vás budeme informovat v nejbližších dnech i formou aktuální zprávy.
zpět na přehled COVID‑19